Skip to content

Tag: $emit

VueCore – Child Component Communication gặp khó khăn ?

Hai hề lô ! Bạn đã biết cách truyền data giữa các child components chưa ?

<template>
  <MyCmp1></MyCmp1>
  <MyCmp2></MyCmp2>
</template>

child component communication
Không thể truyền data giữa 2 child component như này

$emit là gì vậy ? và cách đặt tên emit đúng chuẩn sẽ được giải đáp ở ngay dưới đây

Đọc qua một lần và bạn sẽ không cần phải tìm hiểu lại lần thứ 2