Skip to content

Tag: methods

VueCore – Cách sử dụng methods, computed & watch

Cả 3 methods, computed, watch đều cung cấp cho ta 1 chức năng chung đó là : theo dõi những thay đổi trong data() đồng thời update và xử lý những giá trị đã thay đổi đó. Nhưng nếu không nắm rõ behind the scene 3 phương thực này hoạt động như thế nào sẽ khiến slow-performance đấy !!!