Skip to content

Tag: non-props

VueCore – Non-prop attributes(cách truyền class, style . . vào vị trí cụ thể trong Component)

Như ở bài VueJs – Component giao tiếp với nhau như thế nào ? thì chúng ta đã biết cách dữ liệu vào Component như student object {name: '...', age: '...'}

Thì ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào những thuộc tính : class, style, data-* v.v đây là ~ thuộc tính của html

<template>
    <h1>Student Information</h1>
    <hr>
    <p>Full Name : {{ student.name }}</p>
    <hr>
    <input type="text" placeholder="Adjust full name here">
</template>

// StudentInfoCmp.vue

Làm sao để đặt nó đúng vào vị trí mà chúng ta cần ở Component của ta ?