Skip to content

Tag: v-for

VueCore – Hiểu các directives trong 15 phút (Phần 3)

Directive là những cú pháp được apply trực tiếp lên html tag qua đó mà thực hiện những chức năng logic như : calculation(tính toán), loop (iteration – duyệt), condition(điều kiện) mà Vue cung cấp cho ta

Trang này chỉ dành cho ~ ai muốn tham khảo về dùng làm tài liệu trong quá trình code (tham khảo, gợi nhớ..) của mình thôi . . . bởi vì tôi sẽ không giải thích rõ từng chức năng ở đây

Nếu bạn muốn hiểu rõ hãy tham khảo ~ resources này :

*100% chỉ cần xem kỹ 2 course này là làm trùm cmnl


Trong phần này ta sẽ tìm hiểu để lấy giá trị từ input –> sau đó display và binding giá trị ở data() vào input. Đồng thời tìm hiểu cách duyệt mảng, list với v-for