Skip to content

Tag: v-slot

VueCore – Hiểu các directives trong 15 phút (Phần 4)

Directive là những cú pháp được apply trực tiếp lên html tag qua đó mà thực hiện những chức năng logic như : calculation(tính toán), loop (iteration – duyệt), condition(điều kiện) mà Vue cung cấp cho ta

Trang này chỉ dành cho ~ ai muốn tham khảo về dùng làm tài liệu trong quá trình code (tham khảo, gợi nhớ..) của mình thôi . . . bởi vì tôi sẽ không giải thích rõ từng chức năng ở đây

Nếu bạn muốn hiểu rõ hãy tham khảo ~ resources này :

*100% chỉ cần xem kỹ 2 course này là làm trùm cmnl


Ở phần này, mình sẽ không tìm hiểu nhiều về v-slot, v-is … mà chỉ nói sơ qua công dụng cũng như là cách dùng chúng nói với những thành phần khác ở trong Vue

Vì những directive này yêu cầu bạn biết những kiến thức nhiều hơn